شنبه،29 شهريور 1399 English

معاونت آموزشي

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • استقرار گروه تخصصي و فوق تخصصي موسسه ملي مرهم
   كد اطلاعيه: 4543
   تاريخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
   تعداد بازديد: 98

   استقرار گروه تخصصي و فوق تخصصي موسسه ملي مرهم

   ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳـﻔﺮ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﺮاﺣﺎن ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم (ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺮﻫﻢ) و اﺳﺘﻘﺮار در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه و اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﺎي راﯾﮕﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷـﮑﺎف ﻟﺐ و ﺷﮑﺎف ﮐﺎم و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻤﺠﻤﻪ، ﺳـﺮو ﺻﻮرت ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﮐﻼﻧﺘﺮ ﻫﺮﻣﺰي در ﺗﺎرﯾﺦ 98/8/20 ﻟﻐﺎﯾﺖ 98/8/24، ﺑﻪ اطلاع ﻋﻤﻮم ﺑﯿﻤﺎران واﺟﺪ ﺷـﺮاﯾﻂ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎن لرستان مي رساند ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم، وﯾﺰﯾﺖ اوﻟﯿﻪ و ﻧﻮﺑﺖ دﻫﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ www.Marhamportal.ir ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 23371125 آخرین به روزرسانی: 29 شهريور 1399

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 4.5219168663025 seconds.
memoryUsage : 5631Kb